کد IP یا درجه حفاظت بین المللی

کد IP یا درجه حفاظت بین المللی، شامل دو حرف IP و دو عدد و یک حرف اختیاری می باشد. همان طور که در استاندارد بین المللی IEC60529 تعریف شده است، این درجه حفاظت در مقابل نفوذ اجسام جامد (شامل اعضای بدن مانند دست ها و انگشتان) گرد و غبار، تماس تصادفی و نفوذ درون محفظه های برقی دسته بندی می شود. هدف این استاندارد، آماده نمودن جزئیات بیش تر برای کاربران نسبت به توضیحات مبهمی مانند ضد آب بودن محصول می باشد.

در جداول زیر توضیحات هر عدد به طور خلاصه نشان داده شده است:

رقم اول: جامدات

اولین رقم نشان دهنده سطح محافظت محصول در مقابل دسترسی به قطعات پر خطر (مانند هادی های الکتریکی و قطعات متحرک) و ورود مواد جامد خارجی است.

رقم حفاظت شده در برابر توضیحات تکمیلی
0 بدون محافظت هیچ گونه حفاظتی در مقابل تماس و ورود اجسام ندارد
1 >50mm حفاظت شده در مقابل اجزای بزرگ بدن مانند پشت دست، اما در مقابل تماس عمدی حفاظت شده نمی باشد
2 >12.5mm محافظت شده در برابر انگشتان دست یا اشیاء مانند آن
3 >2.5mm محافظت شده در برابر ابزار، سیم های ضخیم و…
4 >1mm اکثر سیم ها، پیچ  ها و…
5 گرد و غبار نمی توان به طور کامل از ورود گرد و غبار جلوگیری کرد اما گرد و غبار وارد شده روی عملکرد دستگاه تاثیری نمی گذارد، حفاظت کامل در برابر تماس
6 گرد و غبار ریز هیچ گونه گرد و غباری وارد نمی شود، محافظت کامل در برابر تماس

رقم دوم: مایعات

رقم دوم نشان دهنده درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و دیگر مایعات می باشد.

رقم حفاظت شده در برابر توضیحات تکمیلی
0 بدون محافظت
1 چکیدن آب در برابر قطرات آبی که به صورت عمودی روی آن ریخته می شود، محافظت شده است.
2 چکیدن آب هنگام کج شدگی یا زاویه 15 درجه چنان چه دستگاه تا زاویه 15 درجه کج شود، در برابر قطرات آبی که به صورت عمودی روی آن ریخته شود محافظت شده می باشد
3 آب اسپری شده محافظت شده در برابر اسپری آب تا 60 درجه
4 پاشیدن آب محافظت شده در برابر پاشیدن آب تحت هر زاویه روی سطح دستگاه
5 واتر جت محافظت شده در برابر آب پاشیده شده از یک واتر جت قوی با قطر نازل 6.3 میلی متر از هر جهت
6 واتر جت های قوی محافظت شده در برابر آب پاشیده شده از یک واتر جت قوی با قطر نازل 12.5 میلی متر از هر جهت
7 غوطه ور کردن تا عمق 1 متر محافظت شده در برابر غوطه وری دستگاه در فشار و زمان معین
8 غوطه ور شدن بیش از عمق 1 متر محافظت شده در برابر غوطه وری دائم دستگاه تحت شرایطی که سازنده معین کرده است. در بعضی از موارد آب می تواند وارد شود اما هیچ اثر زیان باری ندارد